c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Projekty krajowe

GPS Partycypacji Seniora

04-07-2017

Istotą projektu jest zwiększenie poziomu partycypacji osób starszych z terenu województwa lubelskiego w swoich środowiskach lokalnych poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów partycypacyjnych.

Czytaj Dalej

Senior partycypuje

04-07-2017
Czytaj Dalej

Zawody Przyszłości – I Edycja

04-07-2017
Czytaj Dalej

Zawody Przyszłości – II Edycja

04-07-2017

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności absolwentów na rynku pracy poprzez nabycie przez nich atrakcyjnych kompetencji i umiejętności personalnych oraz nabycia doświadczenia zawodowego w ramach praktyk.  

Czytaj Dalej

Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatu lubelskiego.    

Czytaj Dalej

Słaba płeć, a jednak najsilniejsza – nowoczesna kobieta na rynku pracy

04-07-2017

Szkolenia, doradztwo, staże dla bezrobotnych kobiet w szczególności wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracających po przerwie macierzyńsko – wychowawczej.

Czytaj Dalej

Semafor nowych możliwości

04-07-2017

Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wydłużenia aktywności zawodowej osób po 45 roku życia w powiecie chełmskim.

Czytaj Dalej

Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy

04-07-2017

Zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści dzia­łań pośred­ni­ków pracy  w zakre­sie akty­wi­za­cji zawo­dowo– spo­łecz­nej absol­wen­tów szkół wyż­szych poprzez zasto­so­wane nowa­tor­skiej metody.  

Czytaj Dalej

Indywidualny koszyk świadczeń 50+ – model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy

04-07-2017

Celem pro­jektu jest opra­co­wa­nie modelu wspar­cia osób 50+ przy współ­pracy pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w obsza­rze zatrud­nie­nia, inte­gra­cji i pomocy spo­łecz­nej z przed­się­bior­cami.  

Czytaj Dalej

Młody wykwalifikowany

04-07-2017

Szkolenia i staże zawodowe dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego w wieku 15 – 30 lat.  

Czytaj Dalej