Dobry zawód dla Ciebie

 

Rozeznanie rynku nr 8/DZ/2017 — dot przeprowadzenia egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level

ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI

ROZEZNANIE RYNKU NR 5/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ WYNAGRODZENIA TRENERA SZKOLENIA TESTER APLIKACJI KOMP.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2017 — TRENER SZKOLENIA “TESTER APLIKACJI KOMPUTEROWYCH”

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ — POWIAT KRASNOSTAWSKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ — USŁUGA CATERINGOWA — POWIAT KRASNOSTAWSKI

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNAJĘCIA SALI SZKOLENIOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017 — DORADCA ZAWODOWY – WARSZTATY Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/DZ/2017 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO KUCHARZ/ KUCHARKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 7/DZ/2016 DOT ROZEZNANIA STAWKI CENOWEJ ZA USŁUGĘ CATERINGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO W CZASIE REALIZACJI SZKOLENIA ZAWODOWEGO FRYZJER/ FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/DZ/2016 — SZKOLENIE FRYZJER/FRYZJERKA Z EGZAMINEM CZELADNICZYM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DZ/2016

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DZ/2016 — PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DZ/2016 — WYBÓR DORADCÓW ZAWODOWYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/DZ/2016 — DORADCA ZAWODOWY

 

 

Rekrutacja

O PRO­JEK­CIE

Głów­nym celem pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” jest zwięk­sze­nie szans na zatrud­nie­nie60 bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo (min. 30 kobiet) z 14 powia­tów woje­wódz­twa lubel­skiego do końca stycz­nia 2018 r. poprzez ich kom­plek­sową aktywizację.

Każdy z uczest­ni­ków będzie miał moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wie­lo­eta­powego i kom­plek­sowego pro­cesu aktywizacji.

 1. Opra­co­wa­nia Indy­wi­du­al­nego Planu Działania.
 2. Indy­wi­du­al­nych i warsz­ta­to­wych zajęć w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
 3. Szko­le­nia pod­no­szą­cego kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe do wyboru:
  • Fryzjer/fryzjerka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym.  Szko­le­nie dla osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym, gim­na­zjal­nym i ponadgimnazjalnym.
  • Kucharz/kucharka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym. Szko­le­nie dla osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym, gim­na­zjal­nym i ponadgimnazjalnym.
  • Tester apli­ka­cji mobil­nych. Szko­le­nie dla  osób z wykształ­ce­niem ponadgimnazjalnym.
  • Mon­ter paneli PV. Szko­le­nie dla osób z wykształ­ce­niem ponadgimnazjalnym.
 4. Płat­nego 5 mie­sięcz­nego stażu zawodowego.

Uczest­nicy dodat­kowo otrzy­mają zwrot kosz­tów dojazdu, zwrot kosz­tów opieki nad osobą zależną, sty­pen­dium szko­le­niowe, cate­ring w trak­cie szko­leń i zajęć grupowych.

War­tość pro­jektu 1 327 176 zł, w tym 1 128 099,60 zł  dofi­nan­so­wane ze środ­ków europejskich.

Okres reali­za­cji pro­jektu: 1.09.2016 r. — 31.01.2017 r. 

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­jektu można zna­leźć w  Regu­la­min pro­jektu “Dobry zawód dla Cie­bie”.

Pla­kat infor­ma­cyjny pla­kat infor­ma­cyjny pro­jektu “Dobry zawód dla Cie­bie”.