c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Roze­zna­nie rynku nr 3/Aktywni/2017

27-07-2017

doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej  dot. wyna­ję­cia sali na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych reali­zo­wa­nych w Lubli­nie w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na …

Czytaj Dalej

Nasi eksperci znów na Ukrainie

24-07-2017

Pro­jekt  „Nowo­cze­sne kom­pe­ten­cje zarząd­cze w zjed­no­czo­nych gro­ma­dach„ reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję  Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w Lubli­nie. Part­ne­rami pro­jektu są Aso­cja­cja Roz­woju Regio­nal­nego, Era Mene­dżer­skich Ini­cja­tyw oraz Zachod­nio­ukra­iń­skie Cen­trum Zasobowe. Kon­cep­cja …

Czytaj Dalej

Rozeznanie cenowe nr SwD 1/swd/2017

20-07-2017

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 13/swd/2017 – rozstrzygnięcie

19-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 14/swd/2017 – rozstrzygnięcie

19-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapy­ta­nie ofer­towe nr 1/AiS/2017

18-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: Cześć 1 – doradcy zawo­do­wego, …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 12/swd/2017 – rozstrzygnięcie

17-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 13/swd/2017 — protokół z otwarcia ofert

17-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Informacja o wyborze Wykonawcy — zapytanie ofertowe 11/swd/2017

11-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 14/swd/2017

10-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej