Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ZAPYTANIA OFERTOWE ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2017

04-07-2017

dot. kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ECDL  Moduł Stan­dard S6 Web edi­ting dla uczest­ni­ków szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych  i mul­ti­me­dial­nych” dla 1 grupy uczest­ni­ków liczą­cej 14 osób  w ramach …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2017

04-07-2017

dot. kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu wraz z wyda­niem doku­men­tów (zaświadczeń/certyfikatów/ świa­dectw) potwier­dza­ją­cych naby­cie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych przez uczest­ni­ków szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych”  dla 1 grupy uczest­ni­ków …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 5/AIS/2016 — WYNIKI POSTĘPOWANIA

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” i wybo­rem Wyko­nawcy na zre­ali­zo­wa­nie  usługi szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 5/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niem doty­czą­cym zakupu usługi szko­le­nia zawo­do­wego “Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 5/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z …

Czytaj Dalej

WYNIKI ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WEGO 4/AIS/2016

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” w odpo­wie­dzi na pro­wa­dzone postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego na zakup usługi szko­le­nia zawo­do­wego …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 4/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niem doty­czą­cym zakupu usługi szko­le­nia zawo­do­wego “Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 4/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016/C DOT. ŚWIAD­CZE­NIA USŁUGI CATE­RIN­GO­WEJ NA TERE­NIE LUBLINA W CZA­SIE REALI­ZA­CJI WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWO­DO­WEGO ORAZ SZKO­LE­NIA „CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego  oraz szko­le­nia „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym”  dla 15-osobowej grupy …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 3/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem: Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i multimedialnych” Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z …

Czytaj Dalej