Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/C/KK

28-12-2017

Przed­mio­tem postępowania jest roze­zna­nie cenowe  dot. świadczenie usługi cateringowej na terenie Kraśnika w czasie realizacji szkolenia „Kucharz/-ka z egzaminem czeladniczym” w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z …

Czytaj Dalej
Ukraina

Publikacja dla nowopowstałych gromad na Ukrainie

14-12-2017

Dla nowopostałych gromad opracowana została publikacja finansowana ze środków Programu Wsparcie Demokracji w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje zarządcze w nowopostawłych gromadach.” Publikacja trafiła do rąk przedstawicieli ukraińskich samorządów. Budowanie …

Czytaj Dalej
Baner

Rozeznanie rynku

11-12-2017

Przedmiotem niniejszego zapytania jest rozeznanie cenowe dotyczące wyceny pełnienia funkcji trenera podczas warsztatu wyjazdowego „Gminna polityka zarządzania podatkami oraz lokalnymi nieruchomościami  w kontekście rozwoju przedsiębiorczości” dla 18 osób w …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 6/DZ/2017 – dot. realizacji szkolenia producenckiego – przedłużony termin składania ofert

05-12-2017

W związku z problemami z otwarciem załączników zamieszczonych na bazie konkurencyjności został wydłużony termin składania ofert wybór Wykonawcy, który przeprowadzi dla uczestników projektu szkolenie producenckie w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 6/DZ/2017 – dot. realizacji szkolenia producenckiego

01-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 6/DZ/2017 – dot. realizacji szkolenia producenckiego   W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 11/DZ/2017 — dot organizacji egzaminu SEP .

01-12-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dot. organizacji egzaminu SEP przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Urzędu Regulacji Energetyki  G1  (Uprawnienia energetyczne SEP) z zakresu eksploatacji w ramach pro­jektu „Dobry …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe- dotyczy warsztatów socjoterapeutycznych – nocleg, wyżywienie, sala

28-11-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym zapew­nie­nia noc­legu  oraz sali i poczę­stunku w trak­cie przerw w warsz­ta­tach pod­czas …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 10/DZ/2017 – dot. rozeznania stawki cenowej na usługę cateringową — Lublin

24-11-2017

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące  świadczenia usługi cateringowej na terenie miasta Lublina w czasie realizacji szkolenia Monter PV i szkolenia G1 w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 9/DZ/2017 dot. rozeznania stawki cenowej na wynajęcie sali — Lublin

16-11-2017

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Lublina na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 9/AiS/2017 – wyniki postępowania

07-11-2017

w związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza wyniki postę­po­wa­nia prowadzonego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem był …

Czytaj Dalej