Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 9/DZ/2017 dot. rozeznania stawki cenowej na wynajęcie sali — Lublin

16-11-2017

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Lublina na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 9/AiS/2017 – wyniki postępowania

07-11-2017

w związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza wyniki postę­po­wa­nia prowadzonego w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem był …

Czytaj Dalej

Zapy­ta­nie ofer­towe 9/AiS/2017– pro­to­kół z otwar­cia ofert

06-11-2017

  W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 9/AiS/2017

27-10-2017

w związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem jest wybór: Wykonawcy, …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 1/Aktywni/2017/C/K

27-10-2017

Przed­mio­tem postępowania jest roze­zna­nie cenowe  dot. świadczenie usługi cateringowej na terenie Lublina w czasie realizacji szkolenia „Kucharz/-ka z egzaminem czeladniczym” w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku 1/Aktywni/2017/szK

27-10-2017

W związku z prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich roze­zna­niem stawki ceno­wej dot. realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego pn. „Kucharz/Kucharka” (120 godz.) oraz zorganizowaniu egzaminu czeladniczego dla 15 …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 5/DZ/2017 – otwarcie ofert

27-10-2017

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 5/DZ/2017 z dnia 18.10.2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie”, dofinansowanego z dofinansowanego z …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 8/AiS/ – wyniki

26-10-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 7/AiS/2017- wyniki

24-10-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 8/AiS/2017 – protokół z otwarcia ofert

23-10-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej