Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym: klientów pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, które mają ukończony 18 r. życia, zamieszkują obszar objęty programem rewitalizacji
w następujących gminach: Niedrzwica, Jabłoń, Jabłonna, Bełżyce, Gościeradów, Rejowiec Fabryczny, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin

Rekru­ta­cja w ramach pro­jektu będzie prze­bie­gała trzyetapowo:

I edy­cja – IX-XI 2018 roku

II edy­cja – I-III 2019 roku

III edycja – XI 2020 roku

 

 Doku­menty zgło­sze­niowe do projektu:

  1. Ankieta zgłoszeniowa
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Oświadczenie Uczestnika projektu

Regulamin_naboru i uczestnictwa w projekcie.pdf

Zło­że­nie pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, tj. ankiety zgłoszeniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia Uczestnika projektu oraz stosownych zaświadczeń lub oświadczeń (zgodnie z wybranym punktem Oświadczenia dotyczącego spełniania kryteriów kwalifikacyjnych zawartym w ankiecie zgłoszeniowej na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacyjnych określonych w pkt. 1-10) oraz zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych warun­kuje zgło­sze­nie do projektu.

 

Zakwa­li­fi­ko­wani Uczest­nicy pro­jektu oraz osoby nie­za­kwa­li­fi­ko­wane zostaną poin­for­mo­wane drogą mailową lub telefoniczną.

Zło­żone przez Kan­dy­da­tów doku­menty zgło­sze­niowe nie pod­le­gają zwrotowi.