Rekrutacja

Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy: wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, którzy  na moment przystąpienia do projektu ukończyli 15 r.ż.

Rekru­ta­cja w ramach pro­jektu będzie prze­bie­gała dwuetapowo:

I edy­cja – II-III 2018 roku

II edy­cja – VI-VII 2018 roku

 

 Doku­menty zgło­sze­niowe do projektu:

1_Ankieta-zgłoszeniowa_WDP

2_Oświadczenie-o-zapoznaniu-z-regulaminem WDP..

3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych WDP

4_Oświadczenie-o-spełnianiu-kryterium-1..

5_Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie..

6. Zaświadczenie z placówki..

Autotest_WDP..

REGULAMIN-NABORU-I-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE -WDP..

 

Zło­że­nie pod­pi­sa­nego kom­pletu doku­men­tów, tj. ankiety zgło­sze­nio­wej, zaświad­cze­nia z pla­cówki, oświad­cze­nia o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem, zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, oświad­cze­nia o speł­nia­niu kry­te­rium, dekla­ra­cji uczest­nic­twa w pro­jek­cie warun­kuje zgło­sze­nie do projektu.