Działania projektowe

Dla  Uczest­ników  pro­jek­tu zapla­no­wano nastę­pu­jące formy wsparcia:

1.DIAGNOZA POTRZEB

Zadanie realizowane będzie w trzech częściach: 1)Diagnoza potrzeb i preferencji w wymiarze 2h/os; 2)Bilans zasobów- (2h/os) 3) diagnoza oparta na zasobach i potencjałach indywidualnych wychowanka. Zbadane zostaną zasoby osobowe, temperament, zdolności indywidualne i umiejętności społeczne, emocjonalne i działaniowe; Indywidualny Plan Działania (2h/os)

Planowany okres realizacji zadania:  IV-V 2018(I edycja) i VIII-IX 2018 (II edycja)

 

2. OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI I PRACA TUTORINGOWA

Zadanie realizowane będzie w dwóch częściach: 1) opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji 6 h/os. Do każdego wychowanka zostanie przypisany Tutor, który będzie pracował z nim w całym procesie aktywizacji i integracji. Finalnym efektem opracowania ścieżki będzie odpowiedź na pytanie dotyczące m.in. dalszej edukacji wychowanka, rozwoju jego pasji i zainteresowań, relacji z ludźmi, aktywności społecznej i zawodowej. 2) tutoring i wdrożenie ścieżki w życie – 3 etapowa indywidualna praca z tutorem w wymiarze 12h/mc. , w tym praca nad deficytami i rozwojem zainteresowań; praca nad budowaniem kompetencji społecznych m.in. umiejętnościami komunikacjnymi i  budowaniem więzi;  praca nad strategią funkcjonowania na najbliższe 3 lata

Planowany okres realizacji zadania:  VI 2018 (opracowanie ścieżki reintegracji) i VII 2018-VI 2019(I edycja) oraz X 2018 (opr.ścieżki) i XI 2018-X 2019 (II edycja).

 

3. PAKIET HOBBY

W ramach zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na rozwijanie zdolności i talentów wychowanków (sfi­nan­so­wa­nie uczest­ni­kowi pro­jektu udziału w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia np. spor­to­wych, arty­stycz­nych, języ­ko­wych, komputerowych).

Planowany okres realizacji zadania:  VI-XII 2018(I edycja) i X. 2018- IV 2019(II edycja).

 

4. SOCJOTERAPIA

Zadanie będzie miało formę spotkań indywidualnych  realizowanych w wymiarze 9h/os. Celem spotkań będzie wzmocnienie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie przez uczestnika, a także budowanie systemu wartości.

Planowany okres realizacji zadania:  I 2019-I edycja i V 2019 -II edycja.

 

5. MODELOWANIE DROGI ZAWODOWEJ

W ramach  zadania  zrealizowanych zostanie 9h/os. Odbędą się dwie równoległe formy wsparcia dla młodzieży uzależnione od wieku i co za tym idzie cech rozwojowych i stopnia świadomości odnoszącej się do stosunku do własnej pozycji na rynku pracy i planowania drogi zawodowej.

Planowany okres realizacji zadania:  II-IV 2019 (I edycja) i VI-VIII 2019 (II edycja)

 

6. SZKOLENIA

Uczestnikom sfinansowane zostaną szkolenia pozwalającego na zdobycie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Rodzaj szkoleń będzie zgodny z osobistymi potrzebami i predyspozycjami wychowanka oraz prognozowanymi potrzebami rynku pracy.

Planowany okres realizacji zadania:  V-VII (I edycja) oraz IX-XI 2019 (II edycja).

 

7. PRAKTYKI ZAWODOWE

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników odbędzie 1-miesięczne praktyki zawodowe zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Celem zadania jest wykorzystanie w praktyce umiejętności zdobytych podczas szkolenia i zweryfikowania ich w praktyce, oraz poznania zasad funkcjonowania zakładu pracy i relacji ze współpracownikami.

Planowany okres realizacji zadania:  VIII (I edycja) i XII 2019 (II edycja).

 

 

War­tość pro­jektu: 1 399 740 ‚000 zł w tym dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków euro­pej­skich: 1 189 779,00 zł