Wybierzmy dobrą przyszłość

O PROJEKCIE

Projekt skierowany do 50 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, którzy ukończyli 15 r.ż. 

Celem projektu jest zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie wychowanków, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia.

Uczest­nicy pro­jektu zostaną wypo­sa­żeni w kom­pe­ten­cje spo­łeczne, nabędą kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe, zostaną przy­go­to­wani do wej­ścia na rynek pracy, opra­cują wspól­nie z spe­cja­li­stami stra­te­gię dzia­ła­nia na naj­bliż­szą przy­szłość oraz sko­rzy­stają z pakie­tu  Hobby, gdzie zosta­nie sfi­nan­so­wany ich udział w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia.

Okres reali­za­cji: 01.02.2018 – 31.12.2019

Do pobrania: Zaproszenie do projektu WDP FIM