c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

USA

USA

USA Fundacja utrzymuje partnerskie relacje z Rutgers University (Uniwersytet stanowy New Jersey). W dniach 7 — 10 kwiet­nia 2014 r. wspól­nie z Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie gości­li­śmy Prof. Ronalda Quincy oraz Prof. Berta Gold­berga. W trak­cie wizyty omó­wi­li­śmy przy­szłe kie­runki współ­pracy, m.in. stu­dia pody­plo­mowe, pro­gram staży, wspólne pro­jekty na Ukrainie. Nasi Goście spo­tkali się rów­nież z przed­sta­wi­cie­lami pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus), insty­tu­cji pomocy spo­łecz­nej (Dom Dziecka Pogodny Dom) oraz admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej (Urząd Mia­sta Lublin), a także wygło­sili otwarte wykłady na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie — Skło­dow­skiej w Lubli­nie oraz Wyż­szej Szkole Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie nt. “Edu­ca­ting for non-profit sec­tor. Rut­gers Cen­ter for Non­pro­fit Mana­ge­ment & Gover­nance and its work edu­ca­ting people of the non­pro­fit community”.

Rut­gers Uni­ver­sity (The State Uni­ver­sity of New Jer­sey) jest naj­więk­szą insty­tu­cją edu­ka­cyjną w ame­ry­kań­skim sta­nie New Jer­sey. Pod wzglę­dem wiel­ko­ści jest 54 uczel­nią na świe­cie (źró­dło: Wikipedia). Rok wcześniej przedstawiciele Fundacji(Agnieszka Rybczyńska i Paweł Prokop) gościli w USA. Celem spotkań i warsztatów było omówienie wspólnych kierunków działania: realizacji coachingu orga­ni­za­cyj­nego dla NGO’s, two­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­wych kie­run­ków stu­diów pody­plo­mo­wych oraz pro­jek­tów pomocy roz­wo­jo­wej w kra­jach Part­ner­stwa Wschod­niego i Azji Centralnej.

Współpracowaliśmy także przy realizacji wizyty stu­dyj­nej dla stu­den­tów i wykładowców z Uni­ver­sity of St. Tho­mas (St. Paul, Min­ne­sota, USA) organizowanej przez Szkołę Języka i Kul­tury Pol­skiej Kato­lic­kiego Uniwer­sy­tetu Lubel­skiego Jana Pawła II.

Aktualności

Współpraca z Uniwersytetem w New Jersey

Wizyta przed­sta­wi­cieli Rut­gers University. W dniach 7 — 10 kwiet­nia 2014 r. wspól­nie z Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie gości­li­śmy Prof. Ronalda Quincy oraz Prof. Berta Gold­berga. W …

Czytaj Dalej

Współpraca z Rutgers University

W dniach 3 — 11 listo­pada 2013 r. Paweł Pro­kop i Agnieszka Ryb­czyń­ska prze­by­wali w Sta­nach Zjed­no­czo­nych  na zapro­sze­nie Uni­wer­sy­tetu w Rutgers.   Celem wizyty w Rut­gers było zapo­zna­nie …

Czytaj Dalej

Tydzień Edukacji Globalnej 2011

W dniach 12–20 listo­pada 2011 r. odbę­dzie się 13. edy­cja euro­pej­skiego Tygo­dnia Edu­ka­cji Globalnej. Grupa Zagra­nica, koor­dy­na­tor tego­rocz­nej edy­cji, zapra­sza do włą­cze­nia się w obchody Tygo­dnia pod hasłem „Dzia­łaj dla …

Czytaj Dalej

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa z grupą studentów z University of St. Thomas

W dniu 8 stycz­nia 2011 roku odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM Pawła Pro­kopa z grupą stu­den­tów z Uni­ver­sity of St. Tho­mas (St. Paul, Min­ne­sota, USA) nt. Acti­vi­ties of Non-governmental …

Czytaj Dalej

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy „Ambasadorzy Przemian w Regionie”

W dniach 7 – 10 wrze­śnia 2010 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop – Pre­zes Zarządu i Marek Mły­nar­czyk – Koor­dy­na­tor Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej) uczest­ni­czyli w spo­tka­niu „Amba­sa­do­rzy Prze­mian …

Czytaj Dalej

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa ze stypendystami Kirklanda

W dniu 10 grud­nia 2010 r. odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM – Pawła Pro­kopa ze sty­pen­dy­stami Kirklanda. Pro­gram Sty­pen­dialny im. Lane’a Kir­klanda (Lane Kir­kland Scho­lar­ship Pro­gram) jest pro­gra­mem Polsko-Amerykańskiej …

Czytaj Dalej

10 lat Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności

W dniu 14 maja 2010 roku Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM oraz Marek Wój­to­wicz i Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej 10 – let­niej dzia­łal­no­ści Pol­sko – …

Czytaj Dalej