c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Ukraina

Ukraina

Kluczowym krajem Partnerstwa Wschodniego z którym nasza Fundacja od lat współpracuje jest Ukraina. Jesteśmy przedstawicielstwem w Lublinie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (organizujemy m.in. Polsko- Wschodnią Konferencje Lub-Invest), realizujemy dziesiątki wizyt studyjnych przedstawicieli wielu grup zawodowych, współpracujemy przy wspieraniu procesu decentralizacji w Ukrainie mamy tam wiele wspaniałych organizacji partnerskich i wielu, wielu Przyjaciół. Z Fundacją blisko współpracują nasi eksperci, konsultanci i tłumacze Bogdan Jurczuk i Tatiana Myrowycz.

Ponadto zrealizowaliśmy wiele projektów oraz innych działań szkoleniowo-doradczo-konferencyjnych, m.in.:

 1. „Ukraińskie klastry energii odnawialnej – realne narzędzie rozwoju i skutecznej współpracy ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw”-projekt realizowany był w 8 miastach Ukrainy: Odessie, Charkowie Dnipro, Połtawie, Winnicy, Równem, Łucku, Iwanofrankowsku.

 2. „Akademia liderów partycypacji”. Projekt dotyczył wsparcia merytorycznego nowo powstałych gromad w obszarze partycypacji społecznej. Projekt realizowany był w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

 3. „Ukraiński standard samorządowo-obywatelski”. Projekt dotyczył opracowania i wdrożenia w 9 samorządach rozwiązań w obszarze zarządzania urzędem oraz partycypacji społecznej. Projekt realizowany był w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

 4. „Ukraińska administracja przyszłości”. Projekt dotyczył przygotowania strategii rozwoju 22 nowopowstałych gromad. Projekt był realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

 5. „Zjednoczenie gromad w obwodzie dniepropietrowskim”. Projekt dotyczył procesu jednoczenia się gromad, promocji tej idei wśród mieszkańców oraz wyznaczenia głównych kierunków strategicznych tych jednostek. Projekt był współfinansowany z Programu Pomocy Rozwojowej MSZ RP.

 6. „Aktywni mieszkańcy, skuteczni właściciele”. Projekt dotyczył opracowania kalkulatorów ekonomicznych dla wspólnot mieszkaniowych. Projekt realizowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2014.

 7. „Polskie doświadczenia zmian systemowych. Praktyczne implikacje na Ukrainie”. Istotą projektu było wypracowanie rozwiązań systemowych na szczeblu lokalnym w trzech obszarach: samorządowym, gospodarczym i obywatelskim. Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2014.

 8. „Młodzieżowa strategia rozwoju obwodów wschodniej Ukrainy”. Projekt dotyczył kreowania postaw obywatelskich oraz wypracowania młodzieżowych strategii rozwoju(spojrzenie na przyszłość obwodów charkowskiego, połtawskiego i dniepropietrowskiego oczami aktywnej młodzieży zrzeszonej w organizacjach młodzieżowych i kołach naukowych). Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2014.

 9. Partner projektu „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Ukrainie” finansowanego ze środków MSZ RP w ramach pro­gramu Współ­praca w dzie­dzi­nie dyplo­ma­cji publicznej. Lider projektu: Fundacja Kultura Enter.

 10. „Samorządowy system zarządzania energią w Równem” (wprowadzenie kompleksowego, pro-oszczędnościowego systemu zarządzania energią w Równem). Projekt współfinansowany ze środków MSZ RP w ramach Programu Pomoc Rozwojowa 2011.

 11. „Profesjonalna kadra, przyjazna granica – wzmocnienie ukraińskich służb celnych i granicznych ” (system specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz wizyt studyjnych dla przedstawicieli służby celnej i granicznej Ukrainy), finansowanego
  ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Polska Pomoc Zagraniczna 20 oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Study Tours to Poland. Partnerzy projektu: Służba Celna RP, Straż Graniczna RP, Państwowa Służba Celna Ukrainy, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Łącznie w obu edycjach uczestniczyło ok. 700 przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej Polski i Ukrainy. Zrealizowaliśmy 2 edycje tego niezwykle ważnego- w kontekście wspólnej organizacji przez Ukrainę i Polskę EURO 2012- przedsięwzięcia.

 12. „Nowy model ukraińskiego doradztwa rolniczego na rzecz reorientacji zawodowej rolników” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 13. Nowe wyzwania, nowa jakość – Celem projektu było wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w Urzędzie Miasta Dniepropietrowska.

Ponadto warto wskazać także na inne istotne aktywności naszej Fundacji we współpracy z Ukrainą:

 • Przedstawiciele Fundacji aktywnie włączali się w organizację pięciu edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. W Kongresie rokrocznie uczestniczy około tysiąca osób — przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów, admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, uczelni wyż­szych z Pol­ski, Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Gru­zji, Arme­nii, Azer­bej­dżanu, Rosji oraz innych kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Przedstawiciele FIM prowadzą panele dyskusyjne. Prezes FIM (od pierwszej edycji) jest szefem Rady Programowej Kongresu.

 • Uczestniczyliśmy w pracach nad powstaniem Centrum Kompetencji Wschodnich w Lublinie, think-tanku powołanego przez Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego i Dyrektora biura UNDP w Polsce. Radzie Pro­gra­mo­wej Centrum Kompetencji Wschodnich prze­wod­ni­czy Pre­zes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.

 • Nasi przedstawiciele brali aktywny udział w pracach przy opracowaniu strategii rozwoju Związku Ukraińców w Polsce.

 • Byliśmy partnerem merytorycznym II Polsko – Ukraińskiego Forum Gospodarczego „Samorząd. Gospodarka. Przyjazna Granica” we Lwowie, organizowanego przez Centrum Współpracy Polsko – Ukraińskiej w Kraśniku pod patronatem Patro­nat nad Forum objął samo­rząd Mia­sta Lwów, Lwow­ska Obwo­dowa Admi­ni­stra­cja Pań­stwowa, Kon­sul Gene­ralny RP oraz samo­rząd Mia­sta Lublin. finan­so­wa­nego ze środ­ków Nor­we­skiego Mecha­ni­zmu Finansowego.

 • Od lat współorganizujemy spo­tka­nia ze sty­pen­dy­stami Kir­klanda (z Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Rosji, Arme­nii, Gru­zji, Kazach­stanu, Moł­da­wii i Azer­bej­dżanu) poświęcone kwe­stiom dot. zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego w pol­skich samo­rzą­dach oraz dzia­łal­ności Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

 • Systematycznie spotykamy się także z młodzieżą studencką (głównie z Ukrainy, Rosji i Białorusi) przyjeżdżającą do Lublina w ramach wizyt studyjnych (program Study Tours to Poland) organizowanych przez Fundację Kreadukacja oraz Fundację Rozwiń Skrzydła.

 • Braliśmy udział w misjach obserwacyjnych wybory prezydenckie i lokalne w Ukrainie.

 • Współorganizowaliśmy Forum Gospodarcze Polska – Ukraina. Inwestycje. Gospodarka. Współpraca Transgraniczna, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie oraz Lubelskim Klubem Biznesu, w którym udział wzięło ponad 300 osób z Polski i Ukrainy (ponad 150 firm i instytucji z Ukrainy) a także z Francji, Węgier, Austrii, Holandii i Belgii oraz Chorwacji. Patronat honorowy nad forum objął Ambasador Ukrainy w RP , Minister Rozwoju Regionalnego RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Gospodarki. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Rozwoju Polski Wschodniej.

 • Jako Przedstawicielstwo w Lublinie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej współorganizujemy znaczące wydarzenie gospodarcze jakim jest doroczna konferencja LubInvest.

 

 

Projekty prowadzone w ramach współpracy

 

Nowe wyzwania, nowa jakość

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w Urzędzie Miasta Dniepropietrowska

Czytaj Dalej

Aktywna Gromada

Pro­jekt doty­czy pilo­ta­żo­wego wdro­że­nia sys­temu kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­cami i orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi w trzech samo­rzą­dach obwodu doniec­kiego.

Czytaj Dalej

Forum Polska – Ukraina

Inwestycje. Gospodarka. Współpraca transgraniczna

Czytaj Dalej

Profesjonalna kadra, przyjazna granica

Wzmocnienie ukraińskich służb celnych i granicznych.

Czytaj Dalej

Nowy model ukraińskiego doradztwa rolniczego na rzecz reorientacji zawodowej rolników

Projekt służyć będzie podwyższeniu kwalifikacji i nabyciu nowych umiejętności przez ukraińskich doradców rolniczych.

Czytaj Dalej

Samorządowy system zarządzania energią w Równem

Celem projektu jest wprowadzenie kompleksowego, pro-oszczędnościowego systemu zarządzania energią.

Czytaj Dalej

Świat Dobrej Przyszłości

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego.

Czytaj Dalej