c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Tadżykistan (oraz inne kraje Azji Centralnej)

Tadżykistan

Fundacja realizowała projekt „Pomagajmy efektywnie – monitoring działań publicznych w Tadżykistanie”. Celem projektu było wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne tadżyckich organizacji pozarządowych poprzez przekazanie polskich doświadczeń a przez to zwiększenie ich wpływu na wdrażanie i monitoring programów publicznych. Projekt finansowany był ze środków Polsko – Amerykańskiej fundacji Wolności w ramach Programu RITA – Przemiany w Regionie zarządzanego przez Fundacje Edukacja dla Demokracji.

Kolejny projekt to „Rozwój organizacji pozarządowych w Tadżykistanie i sprawna administracja lokalna drogami do społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt dotyczył wzmocnienia organizacyjnego i merytorycznego tadżyckich organizacji pozarządowych. Projekt realizowany był w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2014

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną z krajów Azji Centralnej:

  • Współpraca przy realizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowej z Kirgistanu w ramach pro­jektu “Razem dla par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej! Dia­log spo­łeczny w mie­ście Osz”, realizowanego przez Sto­wa­rzy­sze­nie Wschod­nio­eu­ro­pej­skie Cen­trum Demo­kra­tyczne, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu Wspar­cie Demo­kra­cji Lider projektu „Pomagajmy efektywnie – monitoring działań publicznych w Tadżykistanie”. Celem projektu było wzmocnienie tadżyckich organizacji finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w 2012 r.

  • W dniach 14 — 17 maja 2014 r. na tere­nie Woje­wódz­twa Lubel­skiego prze­by­wała dele­ga­cja z Mini­ster­stwa Finan­sów Repu­bliki Kir­gi­stanu. Celem wizyty było przed­sta­wie­nie pol­skiego modelu samo­rządu tery­to­rial­nego i podziału kom­pe­ten­cji pomię­dzy róż­nymi szcze­blami samo­rządu, a także sys­temu finan­sów samo­rzą­dów na pozio­mie woje­wódz­twa, powiatu i gminy. W tym celu przed­sta­wi­ciele MF Kir­gi­stanu spo­tkali się z pol­skimi samo­rzą­dow­cami i eks­per­tami. Obec­nie w Kir­gi­sta­nie wdra­żana jest reforma finan­sów publicznych. Goście spotkali się także z z prezesem FIM rozmawiając o zarządzaniu w administracji(w szczególności o jakości pracy sektora publicznego) oraz o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i ich współpracy z administracją.

Wielokrotnie gościliśmy w Polsce dyrek­to­ra gene­ral­nego Asso­cia­tion of Scien­ti­fic and Tech­ni­cal Intel­li­gent­sia of Taji­ki­stan a także innych przedstawicieli tej organizacji (która jest od lat partnerem FIM)

Lider projekt „Rozwój organizacji pozarządowych w Tadżykistanie i sprawna administracja lokalna drogami do społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt dotyczył wzmocnienia organizacyjnego i merytorycznego tadżyckich organizacji pozarządowych. Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2014