c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Niemcy

Niemce

Niemcy od wielu lat utrzymujemy przyjazne, partnerskie relacje z powiatem Soest z Nadrenii-Westfalii. To jeden z wiodących niemieckich samorządów z zakresie stosowania innowacji w zarządzaniu publicznym. Latem 2012 roku gościliśmy przedstawicieli powiatu (dyrektora Gerda Lunecke i doradcę ds. rozwiązywania sytuacji kryzysowych w samorządach niemieckich Heinza Cortnera) w ramach seminariów w Lublinie i Leżajsku. W 2008 roku gościliśmy niemieckich dziennikarzy zainteresowanych współpracą polskich organizacji pozarządowych z krajami byłego ZSRR.

 

Aktualności

Wizyta niemieckich samorządowców

W dniach 23–26 sierp­nia 2012 r. gości­li­śmy naszych part­ne­rów z powiatu Soest z Nadrenii-Westfalii. Powiat Soest jest w Niem­czech jed­nym z wio­dą­cych samo­rzą­dów w sto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w sfe­rze …

Czytaj Dalej

Tydzień Edukacji Globalnej 2011

W dniach 12–20 listo­pada 2011 r. odbę­dzie się 13. edy­cja euro­pej­skiego Tygo­dnia Edu­ka­cji Globalnej. Grupa Zagra­nica, koor­dy­na­tor tego­rocz­nej edy­cji, zapra­sza do włą­cze­nia się w obchody Tygo­dnia pod hasłem „Dzia­łaj dla …

Czytaj Dalej

Polska Prezydencja w Lublinie

Gości­li­śmy dele­ga­tów z kra­jów Unii Euro­pej­skiej, Part­ner­stwa Wschod­niego i innych pań­stwa aspi­ru­ją­cych do UE w ramach Pro­gramu Pol­skiej Pre­zy­den­cji 2011. W dniach 12–15 paź­dzier­nika 2011 r. w Lubli­nie odbyło się …

Czytaj Dalej