c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Azerbejdżan

Azerbejdżan

Azerbejdżan – Przedstawiciele Fundacji (Paweł Prokop i Marek Młynarczyk) mieli przyjemność uczestniczyć przy realizacji projektu „Grupy Lokal­nych Ini­cja­tyw w zachod­nich rejo­nach Azer­bej­dżanu (Samuch i Kazach)” reali­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji i współ­fi­nan­so­wa­nym w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w 2012 r. Wraz z ekspertami FED prowadziliśmy doradztwo organizacyjne dla powstałych tam grup inicjatywnych. Celem spotkań było wypracowanie strategii rozwoju tych grup oraz konkretnych inicjatyw i działań dla lokalnych społeczności.

 

Aktualności

Konsultanci FIM w Azerbejdżanie

W dniach 24.09 — 5.10.2012 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji prze­by­wali w zachod­nim Azerbejdżanie. Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji oraz Marek Mły­nar­czyk — koor­dy­na­tor współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej uczest­ni­czyli w cha­rak­te­rze kon­sul­tan­tów w …

Czytaj Dalej