Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/WMW/2021- Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym w dniu 31.03.2021r. komisja dokonała otwarcia ofert a następnie przeprowadziła ocenę złożonych ofert na realizację usług  w ramach następujących CZĘŚCI:

w CZĘŚCI 1 – Wyboru 1 Wykonawcy na pełnienie funkcji lekarza psychiatry do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 80 godz.

w CZĘŚCI 2 – Wyboru 1 Wykonawcy na pełnienie funkcji lekarza psychiatry do pracy w Oddziale dziennym – 80 godz.

Szczegóły znajdują się w poniżej:

Informacja_o_wyborze_wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/WMW/2021

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawców świadczących usługi lekarskie w zakresie psychiatrii na rzecz osób z podwójną diagnozą psychiatryczną w:

  • Poradni Zdrowia Psychicznego w wymiarze 80 godzin/miesiąc.
  • Oddziale dziennym  w wymiarze 80 godzin/miesiąc.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 31.03.2021 roku o godz. 9.00.

Miejsce składania ofert:

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_1_WMW_2021

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Doświadczenie

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 wzór umowy powierzenia danych

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/WMW/2020- Wybór Wykonawcy

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym w dniu 11.03.2020r. komisja dokonała otwarcia ofert a następnie przeprowadziła ocenę złożonych ofert na realizację usług  w ramach następujących CZĘŚCI:

w CZĘŚCI 1 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję doradcy zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi,

w CZĘŚĆ 2 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję coacha w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi.

Szczegóły znajdują się w poniżej:

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/WMW/2020

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym:

w CZĘŚCI 1 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję doradcy zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi,

w CZĘŚĆ 2 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję coacha w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 20.03.2020 roku o godz. 9.00.

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_1_ZO_WMW_2020

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 5

zal nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Wybór Wykonawcy – Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/WMW/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym w dniu 22.08.2019r. komisja dokonała otwarcia ofert a następnie przeprowadziła ocenę złożonych ofert na realizację usług  w ramach następujących CZĘŚCI:

w CZĘŚCI 1 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję doradcy zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi,

w CZĘŚĆ 2 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję coacha w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi.

Szczegóły znajdują się w poniżej:

Informacja o wyborze wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/WMW/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym:

w CZĘŚCI 1 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję doradcy zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi,

w CZĘŚĆ 2 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję coacha w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 22.08.2019 roku o godz. 15.00.

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_4_dn.13.08.2019r.

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 5

zal nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/WMW/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawców świadczących usługi lekarskie w zakresie psychiatrii na rzecz osób z podwójną diagnozą psychiatryczną w Poradni Zdrowia Psychicznego w wymiarze 80 godzin/miesiąc.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 3.07.2019 roku o godz. 8.30.

Miejsce składania ofert:

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe_3,

Załącznik nr 1 Formularz oferty,

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań,

Załącznik nr 3 Doświadczenie

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 wzór umowy powierzenia danych

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Wybór Wykonawcy – Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/WMW/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy świadczącego usługi lekarskie w zakresie psychiatrii na rzecz osób z podwójną diagnozą psychiatryczną w Poradni Zdrowia Psychicznego w wymiarze 80 godzin/miesiąc

w dniu 17.06.2019 o godz. 8:45 komisja dokonała oceny ofert, które wpłynęły jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

Infrmacja z wyboru oferty 2 ZO WMW 2019

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/WMW/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy świadczącego usługi lekarskie w zakresie psychiatrii na rzecz osób z podwójną diagnozą psychiatryczną w Poradni Zdrowia Psychicznego w wymiarze 80 godzin/miesiąc. Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 17.06.2019 roku o godz. 8.30.

Miejsce składania ofert:

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe_2_ZO_WMW_2019

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Doświadczenie

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 wzór umowy powierzenia danych

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.