c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN 14001:2005

Atuty funk­cjo­no­wa­nia ISO 14001:

  • Dosko­na­le­nie dzia­łań pro-środowiskowych i pozy­tywny wpływ na stan środowiska.
  • Obni­że­nie kosz­tów zwią­za­nych z ogra­ni­cze­niem zuży­cia ener­gii i zmniej­sze­niem liczby odpadów.
  • Obni­że­nie moż­li­wo­ści wystą­pie­nia ryzyka i sytu­acji kryzysowych.
  • Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji do obo­wią­zu­ją­cych w prze­pi­sów praw­nych w zakre­sie śro­do­wi­ska naturalnego.
  • Wzrost pre­stiżu i kon­ku­ren­cyj­no­ści firmy.
  • Zwięk­sze­nie pozy­tyw­nego obrazu firmy u part­ne­rów i klientów.
  • Pro­mo­cja świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej wewnątrz i na zewnątrz organizacji .