c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Wspólnotowy System Ekozarządzania i audytu EMAS III

  • zgod­ność z prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony środowiska
  • wzrost efek­tów eko­no­micz­nych – ogra­ni­cze­nie zuży­cia zaso­bów poprzez lepsze
  • nimi gospo­da­ro­wa­nie (np. ener­gia, paliwo, woda – zasoby naturalne)
  • mini­ma­li­za­cja kosz­tów (np. niż­sze opłaty za zanie­czysz­cza­nie środowiska,
  • ale też koszty zuży­cia zasobów)
  • wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści organizacji
  • poprawa wize­runku firmy w otoczeniu
  • poprawa jako­ści oraz bez­pie­czeń­stwa pracy.