c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

System Zarządzania Jakością ISO 9001

 

Atuty Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią wg normy ISO 9001:2009:

 1. Udo­sko­na­le­nie zasad zarzą­dza­nia insty­tu­cją przez stwo­rze­nie nie­zbęd­nych regu­la­cji opi­su­ją­cych prze­bieg wewnętrz­nych pro­ce­sów dotyczących:
  • nad­zoru nad doku­men­ta­cją i danymi,
  • nad­zoru nad bie­żącą działalnością,
  • nad­zoru nad komu­ni­ka­cją wewnętrzną w spółce oraz zewnętrzną ( klu­czowi klienci, part­ne­rzy, dostawcy )
  • zaso­bów ludz­kich ( opisy sta­no­wisk pracy, rekru­ta­cja, szko­le­nia, ocena pra­cow­ni­ków, utrzy­ma­nie pra­cow­ni­ków, sys­temy motywacyjne )
 2. Wpro­wa­dze­nie „sys­temu wcze­snego ostrze­ga­nia” w postaci audi­tów wewnętrz­nych dostar­cza­ją­cych kie­row­nic­twu insty­tu­cji sta­łych, aktu­al­nych i obiek­tyw­nych infor­ma­cji doty­czą­cych błę­dów i zagro­żeń w bie­żą­cej działalności.
 3. Stwo­rze­nie mecha­ni­zmu dzia­łań kory­gu­ją­cych ( w odnie­sie­niu do zaist­nia­łych błę­dów ) i dzia­łań zapo­bie­gaw­czych w sto­sunku do pla­no­wa­nych przedsięwzięć.
 4. Zarzą­dza­nie orga­ni­za­cją zgod­nie z naj­now­szymi stan­dar­dami podej­ścia procesowego.
 5. Pre­stiż wyni­ka­jący z dołą­cze­nia do eli­tar­nego „klubu” posia­da­czy cer­ty­fi­katu jako­ści nada­nego przez reno­mo­waną mię­dzy­na­ro­dową jed­nostkę certyfikującą.