c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

System Zarządzania Energią ISO 9001

Korzy­ści z funk­cjo­no­wa­nia Sys­temu Zarzą­dza­nia Energią:

  • wzrost efek­tyw­no­ści energetycznej
  • obni­że­nia zarówno kosz­tów zuży­cia ener­gii jak i emi­sji gazów cieplarnianych
  • wdro­że­nie i aktu­ali­za­cja zasad funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­za­cji do obo­wią­zu­ją­cych wymo­gów praw­nych dot. kwe­stii energetycznych
  • wdro­że­nie ener­go­osz­częd­nych technologii
  • zarzą­dza­nie orga­ni­za­cją zgod­nie z zasa­dami zrów­no­wa­żo­nego rozwoju
  • wzrost pre­stiżu firmy
  • obni­że­nie kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­za­cji (wybór opty­mal­nych dostaw­ców ener­gii, eli­mi­na­cja naj­więk­szych źró­deł strat energii)