c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Efekty wdro­żo­nego sys­temu zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem informacji:

  • bez­pieczne zarzą­dza­nie sys­te­mami i sie­ciami (ochrona przed szko­dli­wym opro­gra­mo­wa­niem, postę­po­wa­nie z nośni­kami i ich bez­pie­czeń­stwo, bez­pie­czeń­stwo poczty elek­tro­nicz­nej i elek­tro­nicz­nych sys­te­mów biurowych);
  • kon­trola dostępu do sys­temu infor­ma­tycz­nego (kon­trola dostępu do sieci, kon­trola dostępu do sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, moni­to­ro­wa­nie dostępu do systemu);
  • pla­nowe i sys­te­ma­tyczne utrzy­ma­nie sys­temu (bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów apli­ka­cji, zabez­pie­cze­nie kryp­to­gra­ficzne, kon­trola eks­plo­ato­wa­nego opro­gra­mo­wa­nia, ochrona sys­te­mo­wych danych tekstowych).
  • ochrona danych oso­bo­wych i pry­wat­no­ści osób, doku­men­tów insty­tu­cji oraz wła­sno­ści intelektualnej.