c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

CEL OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 1. Wyzna­cze­nie kie­run­ków dla gminy na lata 2014–2020, w zakre­sie dzia­łań inwe­sty­cyj­nych
  i nie­in­we­sty­cyj­nych w takich obsza­rach jak: trans­port publiczny i pry­watny, budow­nic­two publiczne, gospo­darka prze­strzenna, zaopa­trze­nie w cie­pło i ener­gię, gospo­darka odpadami.
 2. Wyzna­cze­nie kon­kret­nych celów w zakresie:
  • reduk­cji emi­sji gazów cieplarnianych,
  • efek­tyw­no­ści energetycznej,
  • wyko­rzy­sta­nia odna­wial­nych źró­deł energii.
 3. Doko­na­nie inwen­ta­ry­za­cji zuży­cia ener­gii, emi­sji gazów cie­plar­nia­nych oraz ewen­tu­al­nie innych zanie­czysz­czeń z obszaru gminy w podziale na grupy źró­deł poprzez stwo­rze­nie bazy danych zawie­ra­ją­cej wyse­lek­cjo­no­wane i usys­te­ma­ty­zo­wane infor­ma­cje pozwa­la­jące na ocenę gospo­darki energią.
 4. Prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków Pań­stwa samo­rządu z zakresu two­rze­nia, reali­za­cji i moni­to­ro­wa­nia pla­nów gospo­darki niskoemisyjnej.

Jeżeli Pań­stwa samo­rząd posiada już Plan Dzia­ła­nia na rzecz Zrów­no­wa­żo­nej Ener­gii, przy­sto­su­jemy go do wytycz­nych spo­rzą­dzo­nych przez NFO­ŚiGW  dla Pla­nów Gospo­darki Niskoemisyjnej.

Pełna oferta dostępna w for­ma­cie PDF

 

Załączniki