c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Szkolenia specjalistyczne

Orga­ni­zu­jemy „szko­le­nia szyte na miarę” dosto­so­wane do potrzeb szko­le­nio­wych orga­ni­za­cji.Szko­le­nia uwzględ­niają spe­cy­fikę insty­tu­cji m.in. w zakresie:

  • szko­leń dla tre­ne­rów wewnętrz­nych oraz osób przy­go­to­wu­ją­cych się do peł­nie­nia tej funkcji;
  • szko­leń z zakresu umie­jęt­no­ści „mięk­kich” w tym m.in. (komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej, zarzą­dza­nia sobą w cza­sie wg zasad IV gene­ra­cji, tech­nik obsługi klienta, public rela­tions, tech­niki i styli nego­cja­cji, tech­nik sprzedaży).