c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Szkolenia menedżerskie

Szko­le­nia są orga­ni­zo­wane w for­mach sta­cjo­nar­nych i wyjazdowych.

  1.  Szko­le­nia sta­cjo­narne w fir­mie klienta;
  2. Szko­le­nia wyjaz­dowe orga­ni­zo­wane w malow­ni­czo usy­tu­owa­nych hote­lach na tere­nie całego kraju.

Pro­gram szko­le­nia jest dosto­so­wany do indy­wi­du­al­nych potrzeb odbior­ców – tzw. szko­le­nie „skro­jone na miarę”. Szko­le­nie może być poprze­dzone wizytą trenerów/doradców w celu usta­le­nia rze­czy­wi­stych potrzeb i dosto­so­wa­nia do nich tre­ści i formy szkolenia

Zaję­cia pro­wa­dzić będą:

  • spe­cja­li­ści w zakre­sie zarzą­dza­nia i tre­ne­rzy w tej dziedzinie;
  • audy­to­rzy i eks­perci jed­nostki certyfikującej,
  • kon­sul­tanci mający w dorobku kil­ka­dzie­siąt wdro­żeń sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej i rzą­do­wej i w innych insty­tu­cjach publicz­nych i komercyjnych,
  • od 15 lat sys­te­ma­tycz­nie szko­lący i dora­dza­jący samo­rzą­dom wszyst­kich szcze­bli, ase­so­rzy w kon­kur­sach na naj­bar­dziej przy­ja­zny urząd oraz człon­ko­wie kapi­tuł w ran­kin­gach gmin;
  • wykła­dowcy uczelni wyższych.