c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Doradztwo organizacyjne

Świad­czymy doradz­two orga­ni­za­cyjne w zakre­sie audy­tów kosz­to­wych i personalnych.

Doradz­two orga­ni­za­cyjne w zakresie:

  1.  Audy­tów kosz­to­wych (pro­po­zy­cje obni­że­nia kosz­tów w instytucji);
  2. Audytu per­so­nal­nego następ­stwem, któ­rego jest stwo­rze­nie dia­gnozy stanu obec­nego insty­tu­cji oraz wypra­co­wa­nie pro­po­zy­cji roz­wo­jo­wych m.in. w zakre­sie opra­co­wa­nia i wdrożenia:
    • Sys­temu Oceny Pra­cow­ni­ków wg. metody 360 stopni;
    • Wewnętrz­nego modelu zarzą­dza­nia wie­dzą, umie­jęt­no­ściami i kom­pe­ten­cjami pra­cow­ni­ków – Bank Wie­dzy i Potencjału;

    Pla­no­wa­nie sce­na­riu­szowe i wspar­cie przy opra­co­wa­niu stra­te­gii roz­woju instytucji;

  3. Warsz­taty kre­atywne dot. nowych impul­sów roz­wo­jo­wych organizacji.