ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem  coacha, któ­rego zada­niem będzie: pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017