ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem  coacha, któ­rego zada­niem będzie: pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z 1 uczest­ni­kiem pro­jektu, tj. wycho­wan­kiem pla­có­wki opiekuńczo-wychowawczej z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­ry ukoń­czył 16 rok życia, według okre­ślo­nego pro­gramu, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert. Ter­min skła­da­nia ofert upływa 3.07.2017 roku godz. 8.30.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Start w doro­słość — to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie-ofertowe-nr-8_swd_2017

zał_1-formularz-oferty

zał-2_oświadczenie-o-braku-powiązań

zał_3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

zał-4_wzor_umowa_zlecenie_coaching