ZAPYTANIE OFERTOWE 13/SWD/2017 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza Pro­to­kół z otwar­cia ofert – Szko­le­nie „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 100 godzin dla 1 uczest­nika projektu.

protokol_z_otwarcia_ofert_17.07.2017