ZAPYTANIA OFERTOWE 9/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w wymia­rze 120 godzin.

zapytanie-ofertowe

1_formularz-oferty_9swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_9_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_9dws_2017

4_umowa_wzór_cukiernik