ZAPYTANIA OFERTOWE 13/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe: Zakup usługi szko­le­nio­wej „Kel­ner z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” w Zamo­ściu w wymia­rze 100 godzin

zapytanie_ofertowe_13_swd_2017

1_formularz-oferty_13_swd_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_13_swd_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_13_dws_2017

4_umowa_wzór_kelner