ZAPYTANIE OFERTOWE 3/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

        W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 3/swd/2017 z dnia 24.05.2017 dot. zakup usługi szko­le­nio­wej „Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” z zacho­wa­niem zasady … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 3/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY