ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Od lipca 2016r. roz­po­częto rekru­ta­cję do nowego pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne”.

Do udziału w pro­jek­cie  zapra­szamy wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy na dzień przy­stą­pie­nia do pro­jektu ukoń­czyli 16 rok życia.

 

Doku­menty zgło­sze­niowe do pro­jektu znaj­dują się w zakładce REKRUTACJA

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!