WARSZTATY „POZNAĆ I POLUBIĆ SIEBIE”

We wrze­śniu zre­ali­zo­wana została I edy­cja warsz­ta­tów tera­pii psy­cho­spo­łecz­nej “Poznać i polu­bić sie­bie”  wg. ramo­wego pro­gram warsztatów: Wgląd do samego siebie. Moje uczu­cia. Budu­jemy pozy­tywną samoocenę. Co jest we … Czytaj dalej WARSZTATY „POZNAĆ I POLUBIĆ SIEBIE”