WARSZTATY „POZNAĆ I POLUBIĆ SIEBIE”

We wrze­śniu zre­ali­zo­wana została I edy­cja warsz­ta­tów tera­pii psy­cho­spo­łecz­nej “Poznać i polu­bić sie­bie”  wg. ramo­wego pro­gram warsztatów:

  1. Wgląd do samego siebie.
  2. Moje uczu­cia.
  3. Budu­jemy pozy­tywną samoocenę.
  4. Co jest we mnie faj­nego — akcep­ta­cja samego siebie.

W zaję­ciach domi­no­wały ćwi­cze­nia i stu­dia przy­pad­ków. Celem warsz­tatu było niwe­lo­wa­nie skut­ków pobytu dziecka w pla­cówce (osa­mot­nie­nia, poczu­cia krzywdy), wzmac­nia­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści i akcep­ta­cja sie­bie. Została prze­pro­wa­dzona ocena wstępna kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych uczestników.

Zaję­cia w ramach warsz­ta­tów odbyły się w wyna­ję­tych salach w Lubli­nie i Krasnymstawie.