WYBÓR WYKONAWCÓW — ZAPYTANIE OFERTOWE 1/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 1/swd/2017 z dnia 10.02.2017  z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” … Czytaj dalej WYBÓR WYKONAWCÓW — ZAPYTANIE OFERTOWE 1/SWD/2017