WYBÓR WYKONAWCÓW — ZAPYTANIE OFERTOWE 1/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 1/swd/2017 z dnia 10.02.2017  z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­naw­ców, któ­rych zada­niem będzie: Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia  w doro­słe życie i indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji dla Uczest­ni­ków pro­jektu oraz pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych z uczest­ni­kami pro­jektu, tj. wycho­wan­kami pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, któ­rzy ukoń­czyli 16 rok życia, według okre­ślo­nego programu.

Poni­żej znaj­duje się Pro­to­kół z wyboru oferty

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy