ROZEZNANIE CENOWE 1/SWD/2017

      Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza roze­zna­nie cenowe na peł­nie­nie funk­cji psy­cho­loga pro­wa­dzą­cego Warsz­taty tera­pii psy­cho­spo­łecz­nej w pro­jek­cie „Start w doro­słość – to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nym z … Czytaj dalej ROZEZNANIE CENOWE 1/SWD/2017