ROZEZNANIE CENOWE 1/SWD/2017

 

 

 

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza roze­zna­nie cenowe na peł­nie­nie funk­cji psy­cho­loga pro­wa­dzą­cego
Warsz­taty tera­pii psy­cho­spo­łecz­nej w pro­jek­cie „Start w doro­słość – to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nym z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego
na lata 2014–2020 Oś Prio­ry­te­towa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie.

Szcze­góły zapy­ta­nia zamiesz­czone są poniżej:

Rozeznanie-1-SwD-2017