ZAPYTANIE OFERTOWE 2/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

        W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/swd/2017 z dnia 23.05.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 2/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY