ZAPYTANIE OFERTOWE 2/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

 

 

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 2/swd/2017 z dnia 23.05.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 5.06.2017 komi­sja odrzu­ciła wszyst­kie oferty z powodu nie­speł­nie­nia warun­ków udziału w postę­po­wa­niu i tym samym nie doko­nała wyboru Wykonawcy.

zapytanie_ofertowe_nr_2_swd_2017_wybor_wykonawcy1