PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

  W XI i XII 2016 zre­ali­zo­wano zada­nie zwią­zane z opra­co­wa­niem indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia w doro­słe życie i indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji z uczest­nicz­kami i uczest­ni­kami pro­jektu. Wybrani na pod­sta­wie … Czytaj dalej PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ