PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

 

W XI i XII 2016 zre­ali­zo­wano zada­nie zwią­zane z opra­co­wa­niem indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia w doro­słe życie i indy­wi­du­al­nej ścieżki rein­te­gra­cji z uczest­nicz­kami i uczest­ni­kami pro­jektu. Wybrani na pod­sta­wie zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści coacho­wie zapo­znali się z wyni­kami bilansu zaso­bów, dia­gnozy potrzeb i omó­wili je na wstęp­nym spo­tka­niu. Następ­nie coach i wycho­wa­nek przy­stą­pili do opra­co­wa­nia planu usa­mo­dziel­nie­nia się i planu indy­wi­du­al­nej ścieżki reintegracji.

Plan zawiera nastę­pu­jące elementy:

  1. Moja edu­ka­cja w naj­bliż­szej przy­szło­ści — wie­dza jest wartością.
  2. Moje zain­te­re­so­wa­nia i pasje.
  3. Moje marze­nia i osiągnięcia.
  4. Moje rela­cje z rówie­śni­kami i dorosłymi.
  5. Moja aktyw­ność spo­łeczna, oby­wa­tel­ska i charytatywna.
  6. Mój przy­szły zawód.
  7. Moja rodzina w przyszłości.

Plan został opra­co­wany na pod­sta­wie indy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań, pre­dys­po­zy­cji i pre­fe­ren­cji wycho­wanka, który był jego głów­nym autorem.