ROZEZNANIE CENOWE NR SWD 1/SWD/2017

        Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa … Czytaj dalej ROZEZNANIE CENOWE NR SWD 1/SWD/2017