PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT — ZAPYTANIE OFERTOWE 11/SWD/2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego … Czytaj dalej PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT — ZAPYTANIE OFERTOWE 11/SWD/2017