ZAPYTANIE OFERTOWE 6/SWD/2017 — WYBÓR WYKONAWCY

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 6/swd/2017 z dnia 5.06.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE 6/SWD/2017 — WYBÓR WYKONAWCY