ZAPYTANIE OFERTOWE 6/SWD/2017 — WYBÓR WYKONAWCY

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego nr 6/swd/2017 z dnia 5.06.2017 z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Start w doro­słość – to nie takie trudne”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie w dniu 20 czerwca 2017 komi­sja spo­śród ofert, które wpły­nęły w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe doko­nała wyboru Wyko­nawcy, któ­rego zada­niem będzie reali­za­cja usługi szko­le­nio­wej „Kie­rowca ope­ra­tor wóz­ków jez­dnio­wych” dla 5 uczest­ni­ków w wymia­rze 40 godzin.

wybor_wykonawcy_wozki