DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W okre­sie IX-X 2016 prze­pro­wa­dzono dia­gnozę 25 uczest­ni­ków pro­jektu (I nabór), która skła­dała się z 3 części: Dia­gnoza indy­wi­du­al­nych potrzeb uczestników. Bilans zaso­bów — ma cha­rak­ter dia­gnozy opar­tej na zaso­bach … Czytaj dalej DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU