DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W okre­sie IX-X 2016 prze­pro­wa­dzono dia­gnozę 25 uczest­ni­ków pro­jektu (I nabór), która skła­dała się z 3 części:

  1. Dia­gnoza indy­wi­du­al­nych potrzeb uczestników.
  2. Bilans zaso­bów — ma cha­rak­ter dia­gnozy opar­tej na zaso­bach i poten­cja­łach indy­wi­du­al­nych dziecka. Zba­dane zostały zasoby oso­bowe, tem­pe­ra­ment, zdol­no­ści indy­wi­du­alne i umie­jęt­no­ści spo­łeczne, emo­cjo­nalne i wolicjonalne.
  3. Dia­gnoza na pod­sta­wie macie­rzy kom­pe­ten­cji, która  pozwo­liła na zba­da­nie kom­pe­ten­cji stan­dar­do­wych i nie­stan­dar­do­wych wycho­wanka klu­czo­wych z punktu widze­nia jego dal­szej edu­ka­cji i wyboru ścieżki zawodowej.

Spo­tka­nia odbyły się w pla­ców­kach opiekuńczo-wychowawczych.