ZAPYTANIA OFERTOWE 7/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich nie wybrała Wyko­nawcy na reali­za­cję usługi szko­le­nio­wej „Kucharz / kucharka” dla 2 uczest­ni­ków w wymia­rze 120 godzin z powodu braku ofert.

Wyko­nawca zosta­nie wybrany z wol­nej ręki.