COACHING

        Od stycz­nia 2017 r. roz­po­czął się coaching 25 uczest­ni­ków pro­jektu. Wybrani coacho­wie będą spo­tkać się z wycho­wan­kami na sesjach w każ­dym mie­siącu aż do kwiet­nia … Czytaj dalej COACHING