COACHING

 

 

 

 

Od stycz­nia 2017 r. roz­po­czął się coaching 25 uczest­ni­ków pro­jektu. Wybrani coacho­wie będą spo­tkać się z wycho­wan­kami na sesjach w każ­dym mie­siącu aż do kwiet­nia 2018 r.

W ramach I etapu pt. „ Kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji oso­bi­stych i roz­wój zain­te­re­so­wań” coach i wycho­wa­nek pra­co­wać będą nad roz­wo­jem pasji i zain­te­re­so­wań, poprawą samo­oceny, zwięk­sze­niem wiary w sie­bie, zwięk­sze­niem moty­wa­cji do nauki i innych osiągnięć.

Dzia­ła­nia pod­jęte w ramach I etapu mają na celu niwe­lo­wa­nie pro­ble­mów emo­cjo­nal­nych u wycho­wanka i niskiej samo­oceny. Reali­za­cja zain­te­re­so­wań przy­czyni się do lep­szego i pra­wi­dło­wego roz­woju psy­chicz­nego i fizycz­nego, który ma nie­ba­ga­telne zna­cze­nie przy wcho­dze­niu w doro­słe życie