Nowości

 

Rozeznanie cenowe 3/SwD/2018

 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE NR SWD 1/SWD/2017

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 14/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 13/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/SWD/2017 — PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 12/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY — ZAPYTANIE OFERTOWE 11/SWD/2017

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT — ZAPYTANIE OFERTOWE 11/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 14/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 12/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 12/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 9/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY — ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 11/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 10/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 9/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 7/SWD/2017 – ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/SWD/2017 — WYBÓR WYKONAWCY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 6/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/SWD/2017– WYBÓR WYKONAWCY

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 5/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 4/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 3/SWD/2017

 

 

ZAPYTANIE 2/SWD/2017

 

 

WYBÓR WYKONAWCÓW — ZAPYTANIE OFERTOWE 1/SWD/2017

 

 

ROZEZNANIE CENOWE 1/SWD/2017

 

 

COACHING

 

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO II NABORU!

 

 

PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

 

 

DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 

WARSZTATY „POZNAĆ I POLUBIĆ SIEBIE”

 

 

ROZPOCZĘTO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

O PRO­JEK­CIE

Pro­jekt „Start w doro­słość — to nie takie trudne” skie­ro­wany jest do 50 wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, któ­rzy ukoń­czyli 16 rok życia i  pocho­dzą z terenu woje­wódz­twa lubelskiego.

Celem pro­jektu jest wspar­cie pro­cesu usa­mo­dziel­nia­nia się wycho­wan­ków insty­tu­cjo­nal­nej pie­czy zastęp­czej, zwięk­sze­nie ich szans na lep­szy start w doro­słe życie po opusz­cze­niu pla­cówki poprzez zasto­so­wa­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych, nowa­tor­skich i kom­plek­so­wych działań.

Uczest­nicy pro­jektu zostaną wypo­sa­żeni w kom­pe­ten­cje spo­łeczne, nabędą kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe, zostaną przy­go­to­wani do wej­ścia na rynek pracy, opra­cują wspól­nie z spe­cja­li­stami stra­te­gię dzia­ła­nia na naj­bliż­szą przy­szłość oraz sko­rzy­stają z pakie­tów wspar­cia, gdzie m.in. zosta­nie sfi­nan­so­wany ich udział w zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia. Połowa uczest­ni­ków pro­jektu sko­rzy­sta z pomocy rzeczowo-finansowej.

 

Okres reali­za­cji: 01.07.2016 – 30.09.2018